Tuesday, May 08, 2018

Daily Crime Incidents on 08 May 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 08/05/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁzÀ ªÀåQÛ ::
ZÀ¼ÀîPÉgÉ, ªÉÄà 08: ZÀ¼ÀîPÉgÉ mË£ï gÁªÀÄPÀȵÀÚ mÁQÃ¸ï »A¨sÁUÀzÀ ªÁ¹ QgÀuï gÁeï JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ PÁ®Ä £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ ºÁUÀÆ ©.PÁA. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁVgÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ.08.05.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8.15. J.JA.¤AzÀ 8.50 J.JA.£À ªÀÄzsÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¯ï £À°è ¹Ã°AUï PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ QgÀuï gÁeï (23) ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁUÀgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...