Sunday, May 13, 2018

Daily Crime Incidents on 13 May 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 13/05/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
«zÀÄåvï vÀAw ¸Àà²ð¹ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÉÄà 13: ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À zÉêÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàgÀªÀgÀ d«Ää£À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ d«Ää£À°è «zÀÄåvï PÀA§¢AzÀ vÀÄAqÁV ©¢ÝzÀÝ «zÀÄåvï vÀAw ¸Àà²ð¹ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À ¨Éë£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀÄj E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀ£ÀߦàgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ:12.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 ¦.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢zÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...