Saturday, July 21, 2018

Daily Crime Incidents on 21 July 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 21/07/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ¯Áj rQÌ, M§âjUÉ UÁAiÀÄ ::
ZÀ¼ÀîPÉgÉ, dįÉÊ 21 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À zÁåªÀgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ §¢ w¥ÉàøÁé«Ä gÀªÀgÀÄ £ÀA.PÉJ-16/Er-3435£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ.20.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¼ÀîPÉgÉ PÀqÉUÉ £ÀA.PÉ.J.27-J-1368 £Éà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ w¥ÉàøÁé«ÄgÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ, w¥ÉàøÁé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀPÁ°UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, July 20, 2018

Daily Crime Incidents on 20 July 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 20/07/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ::
ZÀ¼ÀîPÉgÉ, dįÉÊ 20 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À Z˼ÀÆgÀÄUÉÃmï£À ªÁ¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÀ ¨Á§ÄÛ 3 £Án ºÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ:17.07.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ vÀªÀÄä ¨Á§ÄÛ 3 £Án ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¹A¢ü ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖAiÀÄ°è PÀnÖºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:18.07.2018 gÀAzÀÄ 1.00 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ¸ÀÄUÀ¼À aÃgÁl PÉý ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 45,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ 3 £Án ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. F §UÉÎ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹UÀzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
PÁgÀÄ ©zÀÄÝ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ ::
avÀæzÀÄUÀð, dįÉÊ 20 : avÀæzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À PÁnºÀ½î PÁæ¸ï §½AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀA.PÉJ-04/JAf-4896£Éà PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ¸ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ KPÁKQ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁgÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°èzÀÝ PÁj£À ZÁ®PÀ avÀæzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À ºÉUÀqɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ªÀĺÀAvÉñï E§âgÀ ªÀÄÄR, ªÉÄÊPÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV avÀæzÀÄUÀð f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Thursday, July 19, 2018

Daily Crime Incidents on 19 July 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 19/07/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
¸Á®zÀ ¨ÁzɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ::
ZÀ¼ÀîPÉgÉ, dįÉÊ 19 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À aPÀ̺À½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÁeÉÃAzÀæ JA§ÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¨Á§ÄÛ 20 JPÀgÉ d«Ää£À°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, d«Ää£À ªÉÄÃ¯É »gÉúÀ½î ¥ÀæUÀw PÀȵÀÚ ¨ÁåAPï£À°è 4,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ ¨ÁgÀzÉà ¨É¼É £ÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.07.2018 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.07.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 J.JA ªÀÄzsÀåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä d«Ää£À°è£À ºÀÄt¸Éà ªÀÄgÀzÀ PÉÆA¨ÉUÉ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ vÀ¼ÀPÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, July 18, 2018

Daily Crime Incidents on 18 July 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 18/07/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
«zÀÄåvï vÀAw vÀĽzÀÄ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dįÉÊ 18 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À UËqÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨ÉʯÁ¨ÉÆë ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà JA§ÄªÀgÀ d«Ää£À°è PÁqÀĺÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀ®Ä ºÁQzÀÝ «zÀÄåvï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß DPÀ¹äPÀªÁV vÀĽzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ °AUÀgÁd JA§ÄªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ:17.07.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 ¦.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. °AUÀgÁd, ¸ÀĤî & gÀAUÀ£ÁxÀ JA§ÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ PÀÄjUÀ¼À°è 3 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ F WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÉÛ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼À«UÉ AiÀÄvÀß ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
UÉÆÃqÉ ºÉÆqÉzÀÄ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ::
ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, dįÉÊ 18 : ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À wgÀĪÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ©ÃgÀÄ«£À ¨ÁV®£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. F PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÅ ¢£ÁAPÀ:17.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 ¦.JA ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.07.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 J.JA ªÀÄzsÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Tuesday, July 17, 2018

Daily Crime Incidents on 17 July 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 17/07/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, dįÉÊ 17 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À §§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ D®ÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ »jAiÀÄÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:16.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 ¦.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉJ-16/EeÉ-0024 £Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ©½¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ dAiÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§tÚ gÀªÀjUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, July 16, 2018

Daily Crime Incidents on 16 July 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 16/07/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ PÀ¼ÀªÀÅ ::
avÀæzÀÄUÀð, dįÉÊ 16 : avÀæzÀÄUÀð mË£ï CUÀ¸À£ÀPÀ®Äè«£À°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ:14.07.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 J.JA ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.07.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉ avÀæzÀÄUÀð PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
PÁjUÉ ¯Áj rQÌ, 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ::
ZÀ¼ÀîPÉgÉ, dįÉÊ 16 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À aPÀ̪ÀÄä£ÀºÀ½îzÀ §½AiÀÄ J£ïºÉZï-150J gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:16.07.2018 gÀAzÀÄ 12.30 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.J¦-02/qÀ§Æèöå3399£Éà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉJ-14/¦-8588£Éà PÁjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°èzÀÝ C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï, ZÀAzÀæªÀi˽, «±Àé£ÁxÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ qÁ.¸ÀĪÀtð PÉÆlÄÖgÉñÀégÀ JA§ÄªÀgÀ  ªÉÄÊPÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ vÀ¼ÀPÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ. 

Sunday, July 15, 2018

Daily Crime Incidents on 15 July 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 15/07/2018 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
¥ÁzÀZÁjUÉ ªÁºÀ£À rQÌ, ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ ::
avÀæzÀÄUÀð, dįÉÊ 15 : avÀæzÀÄUÀð ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¸ÀPÀð¯ï ©æqïÓ £À ªÉÄðgÀĪÀ J£ï.ºÉZï.4 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:14.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15 ¦.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ zÁªÀtUÉgÉ PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ rQÌ ºÉÆqɹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, §®PÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ CgÉ ¥ÀæeÁÕªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÁV avÀæzÀÄUÀð f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Daily Crime Incidents on 21 July 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 21/07/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪ...