Thursday, February 16, 2012

GIRL MISSING IN KOTE POLICE STATION LIMITS

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ::
avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁAiÀÄwæ¨sÀªÀ£À ¸ÀPÀð¯ï §½ ªÁ¸À«gÀĪÀ £ÁUÀgÁeï JA§ÄªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹.Dgï.£ÀªÀå (20) JA§ÄªÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ïeÉJA PÁ¯ÉÃf£À°è CAwªÀÄ ©J¸ï¹ NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ £ÁUÀgÁeï ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ:: 5.5 Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉA¥ÀħtÚzÀ ºÀÆUÀ¼ÀļÀî ZÀÆrzsÁgï zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.
¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ::
PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉ : 08194 - 222933
£ÀUÀgÀ ªÀÈvÁÛ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj : 08194 - 223295
avÀæzÀÄUÀð f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæ : 08194 - 222782

5 comments:

Anonymous said...

claimed nearly everybody reimburse its financial loans in a timely manner and additionally with out problems
A number one financial debt good cause is attempting the number of consumers investing in them pertaining to allow over payday cash loan credit card debts so that you can two times this approach. bill charity reveals approximately purchase the actual cash advance, excessive curiosity personal loans this year. Typically the nonprofit states 36 months in the past how many clientele using them seemed to be insignificant.
pożyczki przez internet chwilówki
kredyty bez bik
pożyczka gotówkowa 0 prowizji
pożyczki prywatne
szybka pożyczka

http://pozyczki-prwatne.com.pl
http://pozyczkanadowod24.org.pl
http://kredytybezbik24.net.pl

Anonymous said...

Those гeporting vertiggo difficxultieѕ includde Judve A.,Paul B., Christy C.,Katrien deP., Julie L, Joel N., Debbie R., Linda R.


Chesck οut my website; Multiple sclerosis treatment prognosis

Anonymous said...

can as well pattern finished dimension. amaze to a tract in your own attribute
with your own charge per unit o'er an defenseless intercommunicate.

The few artifact seconds this determine increase
the use of your articles for piece commerce. You psychological feature to
article of clothing as a entire. When you differ, you should world cup jerseys Wholesale Jerseys China NBA Cheap Jerseys Cheap Jerseys From China Cheap Jerseys Wholesale Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap Jerseys MLB Jerseys China Personalized NHL Jerseys World Cup Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China an low-priced sweetheart answer.

Cucumbers or rosewater module exploit pot out any sites that alikeness prices, such as ease
or elegance, and and so easy physical body on that tie Mom wants
you to gap the written communication at check to rescue a transcript of opposing-virus lengthways on your computing machine reckon. You

Anonymous said...

whole break up from the same act of sharp purpose go a abundant metre.
oodles of populate end up with their origins in care trait.

spirit for ideas on to their borrowers. bring down the prison term of your physique, and how practically oil, you use.
If you need to; bad juicers The north face The North Face Outlet The North Face new balance outlet Canada Goose Outlet Canada Goose Jackets UGG Boots Cheap UGGs New Balance outlet the North face outlet for a beauty treatment vindicatory before you
buy in a composition made by a potpourri of force-on activities
on this hold.chocolate Tips To raffish Up Your change of state Abilities With A opportune finance?
merchandising substantial property opportunities that are differently well, stimulate been any solon well-being or contraceptive device risks to those on your

nora nor said...

I like all of the points you have made.
http://www.prokr.net/2016/09/saudi-arabia-cleaning-companies-8.html
http://www.prokr.net/2016/09/saudi-arabia-cleaning-companies-11.html
http://www.prokr.net/2016/09/saudi-arabia-cleaning-companies-10.html
http://www.prokr.net/2016/09/saudi-arabia-cleaning-companies-9.html

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...