Tuesday, January 23, 2018

Daily Crime Incidents on 23 January 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 23/01/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ±Á¯Á ªÁºÀ£À rQÌ, M§âgÀ ¸ÁªÀÅ ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ UÁAiÀÄ  ::
ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, d£ÀªÀj 23 :  ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À vÁ½PÀmÉÖ  ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄVj UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:22.01.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 ¦.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉJ-16/¹-4801£Éà £ÀA§gï£À j¶ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ½PÀmÉÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ £ÀA.PÉJ-16/ªÉÊ-3646£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÁ½PÀmÉÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¤AUÀ¥Àà(55) JA§ÄªÀgÀ vÀ¯É, PÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¢£À ¹Ãmï£À°è PÀĽwzÀÝ vÁ½PÀmÉÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ £ÁUÀ¥Àà JA§ÄªÀgÀ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ 2 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À ªÀ±À  ::
avÀæzÀÄUÀð, d£ÀªÀj 23 :  vÀÄgÀĪÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.r.f.²æäªÁ¸ïgÀªÀjUÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀÄ avÀæzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À ¥Á¥ÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è vÀÄA§ÄwÛzÀÝ 2 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ vÀÄgÀĪÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...