Monday, January 22, 2018

Daily Crime Incidents on 22 January 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 22/01/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
UÁ½ AiÀÄAvÀæzÀ CgïwAUï ªÉÊgï PÀ¼ÀªÀÅ  ::
avÀæzÀÄUÀð, d£ÀªÀj 22 :  avÀæzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À UÀAfUÀÄAmÉ UÁæªÀÄzÀ §½ ¸ÀÄd¯Á£ï UÉÆèç¯ï ¸À«Ãð¸ïgÀªÀgÀÄ 4 UÁ½ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¯ÉÆPÉñÀ£ï £ÀA. B003£À°èzÀÝ UÁ½AiÀÄAvÀæzÀ°è 21,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ 190 «ÄÃlgï CgïwAUï ªÉÊgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.01.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ C°è£À PÁªÀ®ÄUÁgÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ CªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ C°è£À ¦üïïØ D¦üøÀgï gÀ«PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ avÀæzÀÄUÀð UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...