Sunday, April 29, 2018

Daily Crime Incidents on 29 April 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 29/04/2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀqÉUÉÆÃqÉUÉ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï rQÌ, 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, K¦æ¯ï 29 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ¥Á®ªÀé£ÀºÀ½îUÉÃmï §½AiÀÄ J£ïºÉZï-4 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉJ-37/J¥sï-676£Éà PÉJ¸ïDgïn¹ §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÀqÉUÉÆÃqÉUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¹ì£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÁUÀ dRAUÉÆAqÀÄ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀ PÀlÖ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, ¥Àæ±ÁAvÀ, gÀªÉÄñï, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀAiÀÄå JA§ÄªÀgÀ ªÉÄÊPÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìUÁV avÀæzÀÄUÀð f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...