Monday, February 12, 2018

Daily Crime Incidents on 12 February 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 12/02/2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁzÀ ªÀÄ»¼É ::
ZÀ¼ÀîPÉgÉ, ¥sɧæªÀj 12 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ mË£ï PÁl¥Àà£ÀºÀnÖAiÀÄ gÉÃtÄPÁ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½AiÀÄ ªÁ¹ ±ÀÈw@±ÀAPÀgÀªÀÄä(25) JA§ÄªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÉ EzÀÝ ¦mïì SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ DAUÀègïUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ:11.02.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 ¦.JA £À°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÈwgÀªÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 8ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ EªÀjUÉ 5-6ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì SÁ¬Ä¯É¬ÄzÀÄÝ ºÀ®ªÁgÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ SÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁVzÁÝgÉ. F §UÉÎ ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...