Monday, December 25, 2017

Daily Crime Incidents on 25 December 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 25/12/2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :
ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ::
avÀæzÀÄUÀð, r¸ÉA§gï 25 : avÀæzÀÄUÀð mË£ï vÀgÀ¼ÀĨÁ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÁåAqï D«Äð PÀbÉÃjAiÀÄ §½AiÀÄ ªÁ¹ D£ÀAzÀAiÀÄågÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ¨Á§ÄÛ £ÀA.PÉJ-16/FºÉZï-6547£Éà AiÀĪÀĺÁ ¥sÁå¹£ÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:24.12.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqï£À°è ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25.12.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÁwæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

Daily Crime Incidents on 17 October 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 17/10/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪ...