Thursday, December 14, 2017

Daily Crime Incidents on 14 December 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 14/12/2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
¯Áj rQÌ, 32 PÀÄjUÀ¼À ¸ÁªÀÅ ::
ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, r¸ÉA§gï 14 : ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À ©.zÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ §AqÉà §¸ÀtÚgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ §½AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:13.12.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ°è £ÀA.PÉJ-16/¹-5001£Éà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀÄjUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 32 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ 10-15 PÀÄjUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ PÀÄjUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè, aPÉÆÌÃr vÁ®ÆèQ£À ¨É£Àr UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÁªÀÄ CeÁgÉ ¨É£Àr JA§ÄªÀjUÉ 2.50,000/- jAzÀ 3,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ aPÀÌeÁdÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï ªÀ±À ::
avÀæzÀÄUÀð, r¸ÉA§gï 14 : ¨sÀgÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.ºÉZï.J¸ï.¸Àwñï JA§ÄªÀjUÉ ¤£Éß gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ EªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¤£Éß gÁwæ 10.10 ¦.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è avÀæzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À aüÀAV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà J°èAzÀ¯ÉÆà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ ¸ÁégÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ £ÀA.PÉJ-16/n©-4652£Éà mÉæîgï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¨sÀgÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...