Saturday, March 06, 2021

Daily Crime Incidents on 06 March 2021

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 06/03/2021 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ªÀ±À ::

ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 06 : ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.§¸ÀªÀgÁd.n.PÉ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.06.03.2021 gÀAzÀÄ 5.00 J.JA. UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÁUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §½ EgÀĪÀ CAvÀgÀWÀlÖªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgïUÉ vÀÄA§ÄwÛgÀÄvÁÛgÉ JAvÀ ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr JAvÀ ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉ.J.16-n©-3993 £Éà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, March 05, 2021

Daily Crime Incidents on 05 March 2021

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 05/03/2021 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁæPÀÖgï rQÌ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ M§âjUÉ UÁAiÀÄ ::

ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, ªÀiÁZïð 05 : ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ mË£ï ²æäªÁ¸À CAiÀÄåAUÁgï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:04.03.2021 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉ.J-48-n-1365 £Éà mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉJ-16-FPÀÆå-5487£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À CªÀ½ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ avÀÛ¥Àà(23) JA§ÄªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A§¢AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©ü gÀªÀjUÉ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ªÀÄzsÀÄ (21) gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀgÀÄvÁÛgÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.   

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¯Áj rQÌ, M§âgÀ ¸ÁªÀÅ M§âjUÉ UÁAiÀÄ ::

ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 05 : ºÉƸÀzÀÄUÀð mË£ï ºÉƸÀzÀÄUÀð-vÀjÃPÉgÉ gÀ¸ÉÛ, ºÉƸÀ PÉÆÃmïð ªÀÄÄA¢£À ºÀA¥ïì ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:05.03.2021 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉ.J-19-r-1955 £Éà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉJ-16-EJ£ï-5734 £Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¨sÁUÀ¢AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÁuɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢¤ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV £ÀA¢¤(19) gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ AiÀÄwñÀ gÀªÀjUÉ §®UÉÊUÉ, ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, March 04, 2021

Daily Crime Incidents on 04 March 2021

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 04/03/2021 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ rQÌ, M§âgÀ ¸ÁªÀÅ E§âjUÉ UÁAiÀÄ ::

ZÀ¼ÀîPÉgÉ, ªÀiÁZïð 04 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À N§¼Á¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.r.PÉÆÃmÉ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ ¥sÁgɸïÖzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:03.03.2021 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £ÀA.J¦-02/©J¯ï-3020£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀA.PÉJ-25/EPÉ-9082£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀ w¥ÉàøÁé«Ä(28) JA§ÄªÀgÀ vÀ¯É, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀA.J¦-02/©J¯ï-3020£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À PÉ.r.PÉÆÃmÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ªÀĺÀAvÉñÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¢£À ¹Ãmï£À°è PÀĽwzÀÝ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À dªÀÄÄäUÀÄA¥À®Ä UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹AiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä E§âgÀ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

®UÉÃmï DmÉÆà ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ, 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ::

ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 04 : ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À CgÀ½ºÀ½î UÉÃmï §½AiÀÄ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÀjÃPÉgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:04.03.2021 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉJ-51/Jr-1195£Éà ªÀĺÉÃAzÀæ ®UÉÃeï DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À ºÀgÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÀAUÀ¥Àà, PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À GqÀ«UÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ, gÀ«PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À AiÀÄwÛUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ PÀ¯ÉèñÀ MlÄÖ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÉÄÊPÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, March 03, 2021

Daily Crime Incidents on 03 March 2021

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 03/03/2021 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

PÁgÀÄ C¥ÀWÁvÀ, M§âgÀ ¸ÁªÀÅ E§âjUÉ UÁAiÀÄ ::

ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 03 : ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÀÄ ºÉƸÀzÀÄUÀð-»jAiÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ CgÀ£ÀPÀt廃 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PÉgÉ PÉÆÃr ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ.02.03.2021 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉ.J.16-r-5434 £Éà ¹é¥sïÖ r¸ÉÊgï PÁj£À ZÁ®PÀ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÀÄ PÀ£ÁßUÀÄA¢ UÉÆ®ègÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß »jAiÀÄÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ PÁgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁgÀÄ PÉgÉ PÉÆÃrAiÀÄ E½eÁjUÉ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÉÄÊPÉÊUÉ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁj£À°èzÀÝ PÀ£ÁßUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁjPÀt廃 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, March 02, 2021

Daily Crime Incidents on 02 March 2021

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 02/03/2021 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ, ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ ::

ZÀ¼ÀîPÉgÉ, ªÀiÁZïð 02 : ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ £À¤ßªÁ¼À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀzÀ §AUÁgÀ zÉêÀgÀºÀnÖ PÀqɬÄAzÀ £À¤ßªÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:01.03.2021 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉ.J.16-E.J¯ï-3752 £Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ ¨sÀgÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ«Ãt(23) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¨ÉÆøÉzÉêÀgÀºÀnÖ¬ÄAzÀ ¤AUÉÆèÃgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÀVÎUÉ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ«Ãt¤UÉ ªÀÄÄRzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ZÀ¼ÀîPÉgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ªÀ±À ::

»jAiÀÄÆgÀÄ, ªÀiÁZïð 02 : »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw.±À²PÀ¯Á gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ.02.03.2021 gÀAzÀÄ 03.00 J.JA. UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ D®ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ JA.f.PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgïUÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ JAvÀ ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr £ÀA.PÉ.J.16-n-9250 £Éà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, March 01, 2021

CPC FINAL GRADATION LIST 31.12.2020

CPC FINAL GRADATION LIST 31.12.2020

Daily Crime Incidents on 01 March 2021

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 01/03/2021 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¯ÁjUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ rQÌ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ ::

»jAiÀÄÆgÀÄ, ªÀiÁZïð 01 : »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ D¢ªÁ® ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ J¸ï.J¸ï. mÁæ£ïì¥ÉÆÃmï𠧽 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ »jAiÀÄÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.ºÉZï.4 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:01.03.2021 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1.45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀA.PÉ.J.51-r-3191 £Éà PÁåAlgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀA.f.eÉ-12-J.ªÉÊ-5988 £Éà ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀA.PÉ.J.51-r-3191 £Éà PÁåAlgï ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï AiÀıÀªÀAvï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ gÀ«PÀĪÀiÁgï gÀªÀjUÉ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Daily Crime Incidents on 06 March 2021

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 06/03/2021 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉ...