Tuesday, May 15, 2018

Daily Crime Incidents on 15 May 2018


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 15/05/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨É½î §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÉÄà 15: ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À ¨É®UÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆA£À°èzÀÝ ©ÃgÀÄ«£À ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÀgïUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ QÃUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ©ÃgÀÄ«£À°èzÀÝ 81,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ 400 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1,56,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ:13.05.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä PɼÀV£À ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄð£À gÀÆA£À°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ F PÀ¼ÀîvÀ£À £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...