Wednesday, April 25, 2018

Daily Crime Incidents on 25 April 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 25/04/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
PÁgÀÄ rQÌ 3 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, K¦æ¯ï 25 : ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À ¦Ã¯Á¥ÀÄgÀ UÉÃmï£À §½ ¢£ÁAPÀ:24.04.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 ¦.JA £À°è £ÀA.J¦-27/©JPïì-2127£Éà PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ £ÀA.PÉJ-03/E¹¹-244£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è PÀĽwzÀÝ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À PÉÆrºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ w¥ÉàñÀ¥Àà, ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ §½ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ ¤AwzÀÝ ¦Ã¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ w¥ÉàñÀ¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ vÀ¯É, ªÉÄÊPÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...