Tuesday, April 24, 2018

Daily Crime Incidents on 24 April 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 24/04/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ ::
avÀæzÀÄUÀð, K¦æ¯ï 24 : gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV QlQUÉ lªÉ¯ï¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ WÀl£É avÀæzÀÄUÀðzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ WÀl£É EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ZÀ¼ÀîPÉgÉ vÁ®ÆèQ£À UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ²ªÀtÚ JA§ÄªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð §qÁªÀuÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

Daily Crime Incidents on 17 October 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 17/10/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪ...