Thursday, April 12, 2018

Daily Crime Incidents on 12 April 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 12/04/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
zÁ½ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, K¦æ¯ï 12 : ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ.J.gÀ«PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.12.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è avÀæzÀÄUÀð¢AzÀ ºÉƸÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÉÆqÀØWÀlÖ UÁæªÀÄzÀ AiÀıÉÆÃzÀªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¨sÁUÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É JAvÀ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ, AiÀıÉÆÃzÀªÀÄä gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...