Friday, March 30, 2018

Daily Crime Incidents on 30 March 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 30/03/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
ºÀ¯Éè ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè 21 d£ÀgÀ §AzsÀ£À ::
»jAiÀÄÆgÀÄ, ªÀiÁZïð 30 : ¢£ÁAPÀ.29.03.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À RAqÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è eÁvÉæAiÀÄ CAUÀªÁV ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV £ÁlPÀ PÁgÀåPÀæªÀÄ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj £ÁlPÀ PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ RAqÉãÀºÀ½î ¥Á¼Àå UÁæªÀÄzÀ ¸Àwñï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ °AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, C¯Éèà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Éưù£ÀªÀgÀÄ ¸Àwñï PÀĪÀiÁgï gÀªÀjUÉ ºÁUÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ JAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ RAqÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Éưù£ÀªÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ C©â£ÀºÉÆ¼É ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 21 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁzÀ ªÀÄ»¼É ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 30 : ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À PÀ¥ÀàUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ PÀjAiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ d«Ää£À ªÉÄÃ¯É UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è 1 ®PÀë gÀÆ.¨É¼É ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw «dAiÀĪÀÄä£À SÁvÉAiÀÄ°è §AUÁgÀªÀ£ÀÄß CqÀ«lÄÖ 50 ¸Á«gÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ 1 ®PÀë PÉÊUÀqÀ ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¨ÉÆÃgï ªÉ¯ï £À°è ¤ÃgÀÄ §gÀzÀAvÁV PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ «dAiÀĪÀÄä¤UÉ ¨ÁåAPï ¤AzÀ ¸Á® wÃj¸À®Ä £ÉÆÃn¸ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, F ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀ «dAiÀĪÀÄä(45) gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.30.03.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...