Tuesday, March 27, 2018

Daily Crime Incidents on 27 March 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 27/03/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀææPÀgÀt :
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 3 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À ªÀ±À ::

ºÉƸÀzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 22 : ²æÃ.µÀtÄäR.r.ºÉZï, »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ,  avÀæzÀÄUÀð EªÀjUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ §UÉÎ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §½AiÀÄ ªÉÃzÁªÀw £À¢AiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è   EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  zÁ½ £Àqɹ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ 03 mÁæöåPÀÖgï 1) PÉJ16-nJ-8010 mÁæöå° PÉJ-06-nJ-4111 2) 1) PÉJ16-n©-1630 ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ mÁæöå° 3)£ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ EAf£ï ¸ÀASÉå.J£ï.eÉ.n.JPïì.03402 ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ mÁæöå°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƸÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...