Saturday, March 24, 2018

Daily Crime Incidents on 24 March 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 24/03/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯïUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ::
avÀæzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 24 : avÀæzÀÄUÀð mË£ï §gÀUÉÃj ©Ã¢AiÀÄ 1£Éà PÁæ¸ï£À ªÁ¹ ªÀÄÄPÀÄAzÀ JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UÁqÉæeï ©ÃgÀÄ«£À°èzÀÝ MlÄÖ 24,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ:22.03.2018 gÁwæ 12.00 ¦.JA ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.03.2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 J.JA ªÀÄzsÀåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄPÀÄAzÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.03.2018 gÁwæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ F PÀ¼ÀîvÀ£À £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð PÉÆÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ ::
avÀæzÀÄUÀð, ªÀiÁZïð 24 : avÀæzÀÄUÀð mË£ï ºÀ¼É ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ©ÃgÁ£ÀAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è DmÉÆà ªÉƨÉʯï CAUÀr ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 38 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ CxÀªÁ C£Àß ¤ÃgÀÄ E®èzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ WÀl£É ¢£ÁAPÀ.23.03.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.24.03.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¥ÀÄà §tÚ, 5 Cr JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. F §UÉÎ avÀæzÀÄUÀð §qÁªÀuÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...