Wednesday, February 28, 2018

Daily Crime Incidents on 28 February 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 28/02/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
§AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ::
ºÉƸÀzÀÄUÀð, ¥sɧæªÀj 28 : ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À aPĄ̀Áå®zÀPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ªÀÄAdªÀÄägÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄqÀØzÀ £ÉÃgÀ®PÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ²æÃzÀ±ÀgÀxÀ gÁªÉÄñÀégÀ ªÀdæzÀ°è eÁvÀæ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ d£À¸ÀAzÀt EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà EªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ 40 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  F §UÉÎ ²æÃgÁA¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...