Friday, January 19, 2018

FDA GRADATION LIST AS ON 31.12.2017

FDA GRADATION LIST AS ON 31.12.2017https://drive.google.com/file/d/0B46xCG8g2aEtM090OEJVU0pvd1E/view?usp=sharing

No comments:

Daily Crime Incidents on 17 October 2018

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 17/10/2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀĪ...