Friday, January 19, 2018

APC GRADATION LIST AS ON 31.12.2017

APC GRADATION LIST AS ON 31.12.2017https://drive.google.com/file/d/0B46xCG8g2aEtM090OEJVU0pvd1E/view?usp=sharing

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...