Sunday, December 17, 2017

Daily Crime Incidents on 17 December 2017


avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. (¢£ÁAPÀ: 17/12/2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ)s
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CfÓ ¸ÁªÀÅ ::
ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ, r¸ÉA§gï 17 : ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ vÁ®ÆèQ£À £ÉºÀgÀÆ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÁ¹AiÀiÁzÀ zÁåªÀĪÀÄä(70) JA§ÄªÀ ªÀÈzÉÝAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:16.12.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 ¦.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ M¯É ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀgÀ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ° ªÉÄÊAiÀÄ®è ¸ÀÄtÚUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ ¹.eÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 J.JA ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

No comments:

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ UÁ¬Äwæ ¸ÀPÀð¯ï §½ EgÀĪÀ J¸ï.n.Dgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¢£ÁAPÀ:16.01.2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 ¦.JA...